هشدارقبل ازخرید

لطفا قیبل ازاقدام به ثبت نهایی سفارش 2دقیقه زمان صرف کن واین هشداررا مطالعه کن چون اطلاع ازان به نفع شماست وباعث رفع مشکلات احتمالی میشود

خریدبه صورت ثبت نام کاربری بسیاربهترازخریدبه عنوان مهمان

1-باتوجه به دوروش ثبت سفارش خریدبه صورت مهمان وخرید به عنوان کاربر ثبت نام کننده وباوجوداختیاردرانتخاب هریک ولی بهتراست ثبت نام کنیدو به عنوان کاربربانام کاربری خوداقدام به ثبت سفارش نماتید از نظرزمان هیچ تفاوتی هنگام پرنمودن فرم سفارش مهمان وفرم ثبت نام وجودندارد ولی با عضویت تاریخچه خرید شمادرپرفایل احتصاصی شما بایگانی میشود ودرسفارشات بعدی احتمال محاسبه تخفیف وجودداردوبه نوعی گارانتی خرید شما محسوب میشود

هزینه ارسال سفارش  (کرایه) رایگان نیست ودرمقصدهنگام تحویل باید بپردازید

2-خریداران درطهران هزینه ارسال سفارش هنگام تحویل سفارش درمقصد توسط پیک محاسبه وکرایه آإن ازشمااخذو خریداران شهرستانی نیز به همین صورت هزینه ارسال محصول توسط ما یعنی کرایه شهری پیک مااز میدان توحیدتا ترمینال یا باربری محاسبه ودرقالب کرایه شهری هنگام تحویل مرسوله به انبار از مسئول انبار اخذ و این مبلغ به هزینه کرایه  اتوبوس یا کامیون افزوده میشود که درنهایت شمادرشهرستان هنگام دریافت مرسوله باید این هرینه را پرداخت وسپس مرسوله خودرا ترخیص کنید....یعنی  پرداخت کرایه شهری ازکارگاه تا ترمینال+کرایه اتوبوس یا کامیون ازتهران تاشهرمقصد

3-دقت هنگام سفارش و خریدمحصول

باتوجه براینکه درصورت درخواست مشتری امکان استراد سفارش طبق شرایط مندرج وجوددارد ولی بدلیل پروسه سخت استرداد وپرداخت کرایه ارسال و استراد توسط مشتری که شامل هرینه گزاف و صرف زمان است بهتراست هنگام ثبت سفارش بیشتردقت کنید و باصبروحوصله اقدام به پروسه ثبت سفارش کنید