درباره مهاجراستیل

گروه توليدي صنعتي مهاجراستيل با در نظر گرفتننيازهاي مشتريان و همکاران خود در عرصه صنعت بومي سازي شده دستگاههاي تقطير بهمنظور گلابگيري - احتصال عرقيجات دارويي و گياهي با کاربرد استيل-مس وآومينيوم وپيرکس و با بيش از ?? سال سابقه و برآورده نمودن دو هدفمهم که اولين آن بگردش دراوردن چرخ صنعت ايراني ودومين هدف ايجاد کارآفريني برايجوانان ايراني بود، ابتدا با گردآوري جوانان تحصيل کرده و جوياي کار صنعتي گروهيتشکيل داد و پس ازمدت کوتاهي اين گروه ازجوانان با اتکا به ابزارهاي نوين آموزشيروز ايران و جهان و در کنار انجام کار عملي مورد تخصص خود به کادري متخصص و مجربدر اين رشته کاري مبدل گشت  و ديري نپايدکه قله هاي صعود و ترقي را يک به يک درنورديد و در کوتاه زماني توانست خود را بهعنوان يکي از بهترين و موفق ترين شرکت ها ي فعال تخصصي در ارتباط با توليد ،تعميرو نگهداري  صنايع تقطير و برودتي در ايرانو کشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين کشورهاي همسايه درحاشيه درياي خزر مطرح نمايدو برترين جايگاه درزمينه فعاليعت تخصصي را به خود اختصاص دهد

                                                                                                                 
مهاجراستيل مجموعه اي است که با علاقه ( آگاهانه )مديريت مي شود و در برنامه ريزي هايش نيز در پارامترهاي کاري خود در پس کوچه هايصنعت ايران به دنبال سهولت براي مشتريان است.

اگر بخواهيم نتيجه اي از اين جمله بگيريم بهمديريتي هوشمندانه و خلاقانه خواهيم رسيد.

ميدانيم که کيفيت نقطه پاياني ندارد و به همين علتهر روزه در تلاش هستيم تا پيشرفت کنيم و موفق تر از قبل باشيم ، اين مجموعه هموارهبه نقطه نظرات مشتريان خود احترام گذاشته و سعي دارد با کمترين هزينه ها مشتريانيهميشگي و دائمي داشته باشد.

اگر بخواهيم گريزي به توليد و خدمات صنايع استيل  بزنيم بايد بگوييم که اين مجموعه در زمينه فراهم نمودن کسب کاري خانوادگي با سرمايه ناچيزو فعاليت دارد.

( قابل توجه ترين فعاليت هاي مهاجراستيل در عرصهفروش محصولات )

? . ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي محصولات باکيفيتي برتر

? . متنوع بودن و تنوع در نوع محصول و دادن حسنانتخاب به مشتري با بيش از 10 مدل در تنوع دستگاههاي تقطير

? . مدرن بودن و به روز بودن اطلاعات ، به روزرساني اطلاعات و راهنماي کارکرد دستگاهها و همزمان انتقال به مشتريان

4 . عدم استفاده از جوش قلع و سرب در ساخت محصولات به دليل سمي وخطرناک بودن

مهاجراستيل اين توانايي را دارد که کالاي سفارشي مشتريان راصحيح و سالم به نقاط مختلف کشور ارسال کند و در اين مورد دو اصل ( سرعت و دقتانجام کار ) خدمات مهم است ، به طور کلي ميتوان گفت ايجاد روح اعتماد و صداقت درمحيط کار از پارامترهاهاي استوار مشتري مداري است و بايد به اين نکته ايمان بياوريمکه حيات اقتصادي ما به رضايت مشتريان ما وابسته است وبدون حضورمشتري ما هم نخواهيمبود.